Aktuality

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

16.04.2018

V týždni od  16. - 22. apríl 2018  nás pápež František povzbudzuje  k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev.

V príhovore účastníkom kongresu "Horizonty a nádeje"  o pastorácii povolaní hovorí: „Modlitba musí obsadiť veľmi dôležité miesto v pastorácii povolaní. Pán to jasne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 38). Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v otázke povolania. "
Zborník s modlitbami za povolania si môžete stiahnuť TU.

SIEDMA KATECHÉZA ODVÁŽNEHO ROKA - O2H uvidieť

01.04.2018

Ako šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho spýtali: „Rabbi, kto zhrešil - on, alebo jeho rodičia, že sa narodil slepý?“ Ježiš odpovedal: „Nezhrešil ani on ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nik nebude môcť pracovať. Kým som na svete, som svetlo sveta.“ Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, hovorili: „Nie je to ten, čo tu sedával a žobral?“ Jedni tvrdili: „Je to on.“ Iní zasa: „Nie je, len sa mu podobá.“ On vravel: „Ja som to.“ Pýtali sa ho teda: „Ako to, že sa ti otvorili oči?“ On odpovedal: „Človek, ktorý sa volá Ježiš, urobil blato, potrel mi oči a povedal mi: »Choď k Siloe a umy sa!« Šiel som teda, umyl som sa a - vidím.“ Pýtali sa ho: „Kde je ten človek?“ Odpovedal: „Neviem.“ Zaviedli ho, toho, čo bol predtým slepý, k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. Preto sa ho aj farizeji pýtali, ako to, že vidí. On im povedal: „Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím.“ Niektorí farizeji hovorili: „Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu.“ Iní vraveli: „Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?“ A rozštiepili sa. Znova sa teda pýtali slepého: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči!?“ On odpovedal: „Je prorok.“ Židia však neverili, že bol slepý a teraz vidí, kým si nezavolali jeho rodičov. Opýtali sa ich: „Je to váš syn? A hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí?“ Rodičia odpovedali: „Vieme, že je to náš syn a že sa narodil slepý. Ale ako to, že teraz vidí, to nevieme, ani nevieme, kto mu otvoril oči. Jeho sa spýtajte. Má svoje roky, nech hovorí sám za seba.“ Jeho rodičia hovorili tak preto, že sa báli Židov. Židia sa už totiž uzniesli, že každý, kto by ho uznal za Mesiáša; má byť vylúčený zo synagógy. Preto jeho rodičia povedali: „Má svoje roky, jeho sa spýtajte.“ Znovu teda zavolali človeka, čo bol predtým slepý, a povedali mu: „Vzdaj Bohu slávu! My vieme, že ten človek je hriešnik.“ On odvetil: „Či je hriešnik, neviem. Ale jedno viem: že som bol slepý a teraz vidím.“ Spýtali sa ho teda: „Čo urobil s tebou? Ako ti otvoril oči?“ Odpovedal im: „Už som vám povedal, a nepočuli ste. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa aj vy stať jeho učeníkmi?“ Vynadali mu a povedali: „Ty si jeho učeník, my sme Mojžišovi učeníci. My vieme, že Mojžišovi hovoril Boh, a o tomto nevieme ani to, odkiaľ je.“ Ten človek im odpovedal: „Práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je, a mne otvoril oči. Vieme, že hriešnikov Boh nevyslyší; ale vyslyší toho, kto si Boha ctí a plní jeho vôľu. Od vekov nebolo počuť, že by bol niekto otvoril oči slepému od narodenia. Keby on nebol od Boha, nemohol by nič také urobiť.“ Povedali mu: „Celý si sa v hriechoch narodil a nás poúčaš?!“ A vyhnali ho von. Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?“ On vravel: „A kto je to, Pane, aby som v neho uveril?“ Ježiš mu povedal: „Už si ho videl - a je to ten, čo sa rozpráva s tebou.“ On povedal: „Verím, Pane,“ a klaňal sa mu. Ježiš povedal: „Súdiť som prišiel na tento svet: aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, aby oslepli.“ Začuli to farizeji, čo boli pri ňom, a povedali mu: „Sme azda aj my slepí?!“ Ježiš im odpovedal: „Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: »Vidíme.« A tak váš hriech ostáva.“

 

(Jn 9, 1 - 41)

Celá katechéza sa nachádza na webe https://narodnestretnutiemladeze.sk/odvazny-rok/o2h-uvidiet/ od 1.4.2018


ŠIESTA KATECHÉZA ODVÁŽNEHO ROKA - O2H UVERIŤ

01.03.2018

Keď sa zvečerilo, zišli jeho učeníci k moru, nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Už sa zotmelo, a Ježiš k nim ešte neprišiel. Dul silný vietor a more bolo rozbúrené. Veslovali tak dvadsaťpäť až tridsať stadií, keď videli Ježiša kráčať po mori a blížiť sa k lodi, a zľakli sa. Ale on im povedal: „To som ja, nebojte sa!“ Chceli ho vziať na loď, ale loď bola už pri brehu, ku ktorému sa plavili.

(Jn 6, 16 - 21)

 

A hneď rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“ On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“ Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“ A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“

(Mt 14, 22 - 33)

Celá katechéza sa nachádza na webe https://narodnestretnutiemladeze.sk/odvazny-rok/o2h-uverit/ od 1.3.2018

Pridaj do kopy svoje 2%

16.02.2018

2% pre činnosť ACM Vinica & KMBA

Dokumenty k poukázaniu 2%, 3%

Vyhlásenie

Poučenie k vyhláseniu

Potvrdenie o zaplatení dane - na kontrolu tlačiva

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí  vďaka 2% podporujú naše aktivity. Vďaka Vašej podpore sa v minulom roku  podarilo  uskutočniť:

-          vedenie a chod BAŠky – Bratislavskej animátorskej školy,

-          organizovanie podujatí: Cliptime – arcidiecézne stretnutie mladých ľudí , Martincup, víkendoviek Misijného tímu pre birmovancov a iné skupiny a množstvo ďalších podujatí

-        rekonštrukcia  budovy arcidiecézneho centra mládeže ACM Vinica, ktoré sa minulý rok presťahovalo  zo Starého mesta  do mestskej časti Bratislava – Rača, ktorá si ešte stále vyžaduje  veľa práce pre potreby fungovania centra prijatia

Opäť sa blíži čas, kedy budete môcť pomôcť  aktivitám mladých pre mladých  a samotnej rekonštrukcii budovy zaslaním Vašich 2% alebo 3%. Preto by sme Vás aj tento rok chceli osloviť s prosbou o zaslanie 2%, 3 % z Vašich daní práve pre našu organizáciu. Vopred Vám ďakujeme za Vaše príspevky!

POKYNY NA POUKÁZANIE 2%, 3% PRE ČINNOSŤ  ACM VINICA A KMBA

Pokyny sú uvedené v poradí:

 1. Pre ZAMESTNANCOV, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
 2. PreFYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.
 3. Pre PRÁVNICKÉ OSOBY.

.................................................................................................................................................

1. Postup krokov na poukázanie 2%, 3 % pre ZAMESTNANCOV, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadať zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si zistite dátum zaplatenia dane a vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať:

  A) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v náš prospech, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  B)3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie(prípadne viacerých organizácií), pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali. Ak ste robili dobrovoľnícku činnosť v KMBA, napíšte nám prosím na info@mladezba.sk a vystavíme Vám Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.

  1. Prosím prečítajte si  Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2%, 3%
  2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%, 3%  zaplatenej dane.
  3. Údaje, ktoré potrebujete do Vyhlásenia uviesť o prijímateľovi 2%, 3%:

  IČO: 42174392

  Právna forma: Cirkevná organizácia

  Obchodný názov: Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy
  Sídlo: Špitálska 7, 814 92  Bratislava

  1. Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.
  2. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte (osobne alebo poštou) do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. V prípade, ak ste nám poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
  3. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2%, 3% v prospech KMBA.
  4. Do kolónky ROK sa píše 2017.

  2. Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2017

   1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3 €pre prijímateľa.
   2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, teda do 31.3.2018 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
    V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.
   1. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť o prijímateľovi 2%:

   IČO: 42174392

   Právna forma: Cirkevná organizácia

   Obchodný názov: Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy
   Sídlo: Špitálska 7, 814 92  Bratislava

   Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa

    

   3. Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby v roku 2017:

    1. Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.
    2. 2% z dane, môžu poukázať len tie právnické osoby, ktoré v roku 2017 alebo najneskôr do 31.3.2017 darovali finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane, ak ste túto podmienku nesplnili môžete poukázať maximálne 1,5% z dane.
    3. Ak ste splnili podmienku v predchádzajúcom bode, vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby (ak ste podmienku nesplnili vypočítajte si 1,5% z dane z príjmov ) – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2% resp. 1,5%, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.
    4. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% resp. 1,5% z dane v prospech 3 prijímateľov.
    5. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť o prijímateľovi 2%:

    IČO: 42174392

    Právna forma: Cirkevná organizácia

    Obchodný názov: Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy
    Sídlo: Špitálska 7, 814 92  Bratislava

    1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
    2. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
    3. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
    4. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby už nepodávate.

    Odporúčanie pre spôsob podania tlačív:

    1. na dvoch samostatných listoch pri jednostrannej tlači, kde ja na jedenom liste bude vyplnené Vyhlásenie a na druhom liste bude Potvrdenie o zaplatení dane vystavené zamestnávateľom daňovníka.

    2. na jednom liste pri obojstrannej tlači bude vyplnené na jednej stane Vyhlásenie a na druhej strane listu Potvrdenie o zaplatení dane vystavené

    V prípade otázok nás kontaktujte: tel.: 0903/982 638 alebo  e-mail: info@mladezba.sk