Aktuality

Pridaj do kopy svoje 2%

16.02.2018

2% pre činnosť ACM Vinica & KMBA

Dokumenty k poukázaniu 2%, 3%

Vyhlásenie

Poučenie k vyhláseniu

Potvrdenie o zaplatení dane - na kontrolu tlačiva

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí  vďaka 2% podporujú naše aktivity. Vďaka Vašej podpore sa v minulom roku  podarilo  uskutočniť:

-          vedenie a chod BAŠky – Bratislavskej animátorskej školy,

-          organizovanie podujatí: Cliptime – arcidiecézne stretnutie mladých ľudí , Martincup, víkendoviek Misijného tímu pre birmovancov a iné skupiny a množstvo ďalších podujatí

-        rekonštrukcia  budovy arcidiecézneho centra mládeže ACM Vinica, ktoré sa minulý rok presťahovalo  zo Starého mesta  do mestskej časti Bratislava – Rača, ktorá si ešte stále vyžaduje  veľa práce pre potreby fungovania centra prijatia

Opäť sa blíži čas, kedy budete môcť pomôcť  aktivitám mladých pre mladých  a samotnej rekonštrukcii budovy zaslaním Vašich 2% alebo 3%. Preto by sme Vás aj tento rok chceli osloviť s prosbou o zaslanie 2%, 3 % z Vašich daní práve pre našu organizáciu. Vopred Vám ďakujeme za Vaše príspevky!

POKYNY NA POUKÁZANIE 2%, 3% PRE ČINNOSŤ  ACM VINICA A KMBA

Pokyny sú uvedené v poradí:

 1. Pre ZAMESTNANCOV, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.
 2. PreFYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.
 3. Pre PRÁVNICKÉ OSOBY.

.................................................................................................................................................

1. Postup krokov na poukázanie 2%, 3 % pre ZAMESTNANCOV, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadať zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si zistite dátum zaplatenia dane a vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať:

  A) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v náš prospech, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  B)3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie(prípadne viacerých organizácií), pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali. Ak ste robili dobrovoľnícku činnosť v KMBA, napíšte nám prosím na info@mladezba.sk a vystavíme Vám Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.

  1. Prosím prečítajte si  Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2%, 3%
  2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%, 3%  zaplatenej dane.
  3. Údaje, ktoré potrebujete do Vyhlásenia uviesť o prijímateľovi 2%, 3%:

  IČO: 42174392

  Právna forma: Cirkevná organizácia

  Obchodný názov: Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy
  Sídlo: Špitálska 7, 814 92  Bratislava

  1. Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú chcete poukázať.
  2. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte (osobne alebo poštou) do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. V prípade, ak ste nám poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
  3. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2%, 3% v prospech KMBA.
  4. Do kolónky ROK sa píše 2017.

  2. Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2017

   1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3 €pre prijímateľa.
   2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, teda do 31.3.2018 na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
    V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.
   1. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť o prijímateľovi 2%:

   IČO: 42174392

   Právna forma: Cirkevná organizácia

   Obchodný názov: Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy
   Sídlo: Špitálska 7, 814 92  Bratislava

   Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa

    

   3. Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby v roku 2017:

    1. Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.
    2. 2% z dane, môžu poukázať len tie právnické osoby, ktoré v roku 2017 alebo najneskôr do 31.3.2017 darovali finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane, ak ste túto podmienku nesplnili môžete poukázať maximálne 1,5% z dane.
    3. Ak ste splnili podmienku v predchádzajúcom bode, vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby (ak ste podmienku nesplnili vypočítajte si 1,5% z dane z príjmov ) – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2% resp. 1,5%, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.
    4. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% resp. 1,5% z dane v prospech 3 prijímateľov.
    5. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť o prijímateľovi 2%:

    IČO: 42174392

    Právna forma: Cirkevná organizácia

    Obchodný názov: Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy
    Sídlo: Špitálska 7, 814 92  Bratislava

    1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
    2. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
    3. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
    4. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby už nepodávate.

    Odporúčanie pre spôsob podania tlačív:

    1. na dvoch samostatných listoch pri jednostrannej tlači, kde ja na jedenom liste bude vyplnené Vyhlásenie a na druhom liste bude Potvrdenie o zaplatení dane vystavené zamestnávateľom daňovníka.

    2. na jednom liste pri obojstrannej tlači bude vyplnené na jednej stane Vyhlásenie a na druhej strane listu Potvrdenie o zaplatení dane vystavené

    V prípade otázok nás kontaktujte: tel.: 0903/982 638 alebo  e-mail: info@mladezba.sk

    Máš túžbu ísť na SDM do Panamy?

    16.02.2018

     

    V týchto dňoch už začína registrácia. My však robíme iba taký prieskum ľudí, ktorí túžia, snívajú ísť na SDM do Panamy (aj napriek komplikáciam, ktoré možno s tým súvisia - financie, dovolenka...).
    Nie je to záväzná prihláška, iba mapovanie situácie, záujmu o SDM  v Paname  mladých ľudí z Bratislavskej arcidiecézy s cieľom vytvoriť spoločnú skupinu. Ak váhaš či ísť kvôli financiám tak sa neboj zapojiť do tejto výzvy vieme aj z našej strany pomôcť v tejto oblasti.

    Ak Ťa táto ponúka zaujala a stále viac a viac hľadaš možnosť ako sa dostať do PANAMY, príď na informačné stretnutie 10.4.2018 o 17:00 hod. Vyplň tento formulár, aby sme s Tebou rátali!

    PIATA KATECHÉZA ODVÁŽNEHO ROKA - O2H NECHAŤ SA UZDRAVIŤ

    02.02.2018

    Potom boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých  (... ktorí čakali, až sa voda pohne. Anjel zostupoval totiž z času na čas do rybníka a rozvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, bol uzdravený, čo by ho bola trápila akákoľvek choroba.) Bol tam aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš ozdravieť?“ Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“ Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď! A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil.

    No v ten deň bola sobota, preto Židia hovorili uzdravenému: „Je sobota, nesmieš nosiť lôžko!“ Ale on im odvetil: „Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: »Vezmi si lôžko a choď!«“ Pýtali sa ho: „A kto je ten človek, čo ti povedal: »Vezmi a choď?«“ Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste. Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.“ A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil.

    A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu. Ježiš im povedal: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.“ Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu.

     

    (Jn 5, 1 - 18)

    Celá katechéza sa nachádza na webe https://narodnestretnutiemladeze.sk/odvazny-rok/o2h-nechat-sa-uzdravit/ od 1.2.2018

    P18 prvých 24 hodín za 18 €

    18.01.2018

    UŽ DNES 18.1.2018 sa začína prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa uskutoční od štvrtku 26.7. do nedele 29.7.2018.

    Prvých 24 hodín je prihlasovanie zľavnené na 18€, pričom poplatok má byť uhradený do 7 dní. Neskôr je možné prihlásiť sa za vyšší poplatok.

    Organizačný tím ponúka viacero možností prihlasovania, napr. prihlasovanie skupín.

    Viac info ako aj možnosť prihlásenia je na https://prihlasovanie.narodnestretnutiemladeze.sk/https://narodnestretnutiemladeze.sk/prihlasovanie/