Aktuality

PIATA KATECHÉZA ODVÁŽNEHO ROKA - O2H NECHAŤ SA UZDRAVIŤ

02.02.2018

Potom boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Betsata, a pri ňom päť stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých  (... ktorí čakali, až sa voda pohne. Anjel zostupoval totiž z času na čas do rybníka a rozvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, bol uzdravený, čo by ho bola trápila akákoľvek choroba.) Bol tam aj istý človek, chorý už tridsaťosem rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať a zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: „Chceš ozdravieť?“ Chorý mu odpovedal: „Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám dostanem, iný ma predíde.“ Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď! A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil.

No v ten deň bola sobota, preto Židia hovorili uzdravenému: „Je sobota, nesmieš nosiť lôžko!“ Ale on im odvetil: „Ten, čo ma uzdravil, mi povedal: »Vezmi si lôžko a choď!«“ Pýtali sa ho: „A kto je ten človek, čo ti povedal: »Vezmi a choď?«“ Ale uzdravený nevedel, kto je to, lebo Ježiš sa vzdialil spomedzi zástupu, čo sa zišiel na tom mieste. Neskôr ho Ježiš našiel v chráme a povedal mu: „Hľa, ozdravel si, už nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie.“ A ten človek šiel povedať Židom, že ho to Ježiš uzdravil.

A Židia Ježiša prenasledovali za to, že robil takéto veci v sobotu. Ježiš im povedal: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.“ Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu.

 

(Jn 5, 1 - 18)

Celá katechéza sa nachádza na webe https://narodnestretnutiemladeze.sk/odvazny-rok/o2h-nechat-sa-uzdravit/ od 1.2.2018

P18 prvých 24 hodín za 18 €

18.01.2018

UŽ DNES 18.1.2018 sa začína prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa uskutoční od štvrtku 26.7. do nedele 29.7.2018.

Prvých 24 hodín je prihlasovanie zľavnené na 18€, pričom poplatok má byť uhradený do 7 dní. Neskôr je možné prihlásiť sa za vyšší poplatok.

Organizačný tím ponúka viacero možností prihlasovania, napr. prihlasovanie skupín.

Viac info ako aj možnosť prihlásenia je na https://prihlasovanie.narodnestretnutiemladeze.sk/https://narodnestretnutiemladeze.sk/prihlasovanie/

Adoptuj si svojho animátora na UKRAJINE

10.01.2018

Na ukrajine sa rozbieha animátorská škola, ktorá je pre aktuálnu sitáciu na ukrajine pre účastníkov nastavená bezplatne. Má napísaný projekt, ale peniaze z neho ešte reálne nemá. Problém spočíva v tom, že do začiatku februára kedy je prvý víkend animátorskej školy, pravdepodobne ani nestihnú prísť.  Preto sa obraciame s urgentnou prosbou o pomoc na vás. Ak máte záujem, ponúkame vám viaceré formy pomoci, akými by ste tento projekt reálne veľmi podporili.

I. Zbierka.
Z kancelárskych vecí sú potrebné: klasické A4 papiere, perá, ceruzky, na voľnočasové aktivity: 1 futbalová lopta a z techniky: projektor, tlačiareň, flipchart. Ak máte niečo z uvedených vecí, možno aj starých, použitých ale stále funkčných, veľmi sa to zíde.

II. Projekt: Adoptuj si animátora
Myšlienka tohoto projektu je, že by ste si zobrali na diaľku  pod patronát na pol roka jedného animátora. Boli by ste jeho reálnou hmotnou a modlitebnou podporou a oporou.  Modlitebná opora môže byť akákoľvek- je to len na vás. Hmotná pomoc, by spočívala v pokrytí nákladov na štúdium. Realizácia by prebiehala prostredníctvom trvalých príkazov, skrze ktorých by ste posielali každý mesiac na účet 10e /zahrnutá je strava a nocľah animátora a príspevok na cestu prednášajúcim/. Celková suma ktorú by ste do neho investovali, by bolo za celý pol rok 60 eur. Dali by ste mu šancu duchovne načerpať a stať sa dobrým animátorom. To myslím že stojí za to ;)

III. Jednorazový príspevok
Ak chcete veľmi pomôcť ale nemáte veľa financii alebo potrebných materiálov/ chcete prispieť väčšou sumou/ chcete prispieť na kúpu potrebného materiálu, môžete prispieť aj jednorazovo akoukoľvek sumou, ktorá bude využitá na najurgentnejšie výdavky animátorskej školy.

IV. Modlitebná podpora
To najlepšie a najdôležitejšie je na konci, takisto aj teraz. :) Prosíme vás veľmi o modlitbu. O to viac, že je to prvý ročník, je potrebné to celé s Božou pomocou dobre rozbehnúť a správne nasmerovať. Aby to bolo veľmi dobré a požehnané dielo.

V prípade že viete a chcete ponúknuť svoju pomocnú ruku k tomuto dielu, stačí sa ozvať na tento mail /animator.schkola@gmail.com/ a dohodneme všetky potrebné informácie.

Facebook https://www.facebook.com/AnimatorsSchool/


Ďakujeme!

ŠTVRTÁ KATECHÉZA ODVÁŽNEHO ROKA - O2H ŽIŤ V PRAVDE

01.01.2018

Keď sa Ježiš dozvedel, že farizeji počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján - hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci -, opustil Judeu a odišiel znova do Galiley. Pritom musel prejsť cez Samáriu. A tak prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa, Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: „Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu ono mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: »Daj sa mi napiť,« ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ Žena mu povedala: „Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“

Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“ Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!“ Povedal jej: „Choď, zavolaj svojho muža a príď sem!“ Žena mu odpovedala: „Nemám muža.“ Ježiš jej vravel: „Správne si povedala: »Nemám muža,« lebo si mala päť mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu.“ Žena mu vravela: „Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať.“ Ježiš jej povedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto vrchu ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.“ Žena mu vravela: „Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko.“ Ježiš jej povedal: „To som ja, čo sa rozprávam s tebou.“ Vtom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ale nik nepovedal: „Čo sa jej pýtaš?“ Alebo: „Prečo sa s ňou rozprávaš?“ Žena nechala svoj džbán, odišla do mesta a vravela ľuďom: „Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila! Nebude to Mesiáš?“ Vyšli teda z mesta a šli k nemu. Medzitým ho učeníci prosili: „Rabbi, jedz!“ On im povedal: „Ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte.“ Učeníci si hovorili medzi sebou: „Vari mu niekto priniesol jesť?“ Ježiš im povedal: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Nevravíte aj vy: »Ešte štyri mesiace a bude žatva?« Hľa, hovorím vám: Zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu! Žnec už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa spoločne tešili aj rozsievač, aj žnec. Tu sa potvrdzuje príslovie: Jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás, poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pracovali iní a vy, ste vstúpili do ich práce.“ Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: „Povedal mi všetko, čo som porobila.“ Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.“

(Jn 4, 1 - 42)


Celá katechéza sa nachádza na webe https://narodnestretnutiemladeze.sk/odvazny-rok/o2h-zit-v-pravde/ od 1.1.2018