Patróni KMBA

01.01.2015

Patróni Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy a hlavný sviatok

1. Hlavným nebeským patrónom KMBA nech je boží sluha Ján Pavol II. a blahoslavená

Matka Tereza z Kalkaty. Títo dvaja svätci našej doby nech sú aj pre nasledujúce generácie

mladých ľudí našej arcidiecézy presvedčivým a praktickým svedectvom lásky k Bohu

a blížnemu, a dôkazom, že viera a láska, ktorá sa dáva, rastie.

2. Ďalšími orodovníkmi v nebi nech sú naši slovanskí vierozvestovia svätí Cyril a Metod,

ďalej blahoslavená sestra Zdenka Schelingová, blahoslavená sestra Sára Salkaházi, svätý

Ján Bosko, svätý Ján Mária Vianney a svätý Martin, patrón Bratislavskej arcidiecézy.

3. Privilegovaným patrónom KMBA nech je naša vznešená Matka, Panna Mária, patrónka

Slovenska. Nech si Panna Mária sama zvoláva mladých na pútnické miesta našej

arcidiecézy do Šaštína, Marianky a Báču, aby tak v jej škole mohli lepšie dozrievať na

učeníkov Pána Ježiša Krista.

4. Hlavný sviatok KMBA nech je každoročne Kvetná nedeľa – deň mládeže v celej Cirkvi,

a ďalším sviatkom nech je 17.november – deň študentstva.