ČO ZÍSKAŠ?

Základným cieľom BAŠky je formácia mladého kresťana k osobnej zrelosti a k službe.

Cieľom učeníckeho roka – iBAŠ je prejsť kľúčové otázky osobného dozrievania a formácie, ako sú:

 • sebaprijatie
 • odpustenie
 • prijímanie druhých a reality v ktorej žijem
 • spoznanie svojich darov a talentov
 • zaradenie sa do spoločenstva v Cirkvi
 • intimita s Bohom
 • prijatie Boha ako Otca a uzdravenie rodinných vzťahov
 • význam sviatostného života a skúsenosti s Duchom Svätým.

Cieľom apoštolského roka - eBAŠ je zapálenie srdca pre službu v Cirkvi a vo svete spojené s praktickými informáciami a získavaním zručností v konkrétnych animátorskych službách.

Samozrejme, že každá BAŠkárska víkendovka nie je len o sústavnom vzdelávaní a prednáškach, ale svoje miesto má aj duchovný program, budovanie spoločenstva a vzájomné zdieľanie sa.

Súčasťou každej víkendovky je písomný test z Katechizmu katolíckej cirkvi pre mladých - YOUCAT-u a z vybraných častí Svätého Písma. Na zvládnutie testu je potrebné mať úspešnosť aspoň 60%. Keď tomu tak nie je, je potrebné si napísať písomku ešte raz.

Absolvent BAŠky sa môže po obdržaní certifikátu aktívne podieľať na živote vo farnosti ako animátor. Získava totiž všeobecné aj praktické zručnosti v práci s mládežou. Dokáže komunikovať s ľuďmi, tvoriť a pripravovať aktivity a podujatia pre mladých a zvláda záťažové a konfliktné situácie. Tiež si okrem budovania vzťahov s ľudmi buduje aj lepší vzťah s Bohom a so sebou samým (osobné dozrievanie chlapca alebo dievčaťa), lepšie rozumie spoločenstvu muža a ženy (rodina, spoločnosť).

 

Náplňou jednotlivých víkendov BAŠky sú:

 • Modlitby - získanie skúsenosti s rôznymi spôsobmi osobnej a spoločnej modlitby
 • Prednášky – získanie základných vedomostí pre prácu animátora
 • Práce v skupinkách – vedieť pracovať v spoločenstve, vytvárať vzťahy, zdieľať pocity, skúsenosti, spolupráca na zadaných projektoch
 • Svedectvá – začeniť svedectvo do animátorskej práce, uvedomenie si sily svedectva
 • Praktická pomoc počas víkendu – umývanie riadu, upratovanie, pomoc pri príprave stravy... dôležitosť pomoci a služby iným
 • Samostúdium - samostatná práca doma - štúdium katechizmu a Svätého Písma

Spracované podľa: animator.sk/vzdelavaci-program