LIFENET

Lifenet vznikol ako nástroj na napĺňanie vízie Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM), aby v každom meste a obci fungovalo aktívne spoločenstvo kresťanov, ktorí budú šíriť vo svojom okolí kresťanské hodnoty. Oficiálne stránka projektu: http://lifenet.zksm.sk.

Lifenet túto víziu napĺňa prostredníctvom sieťovania, mapovania a posúvania spoločenstiev

  • sieťovanie – znamená prepájanie, koordináciu, komunikáciu a spoluprácu aktívnych laikov na úrovni diecézy, dekanátu, farnosti či medzi nimi navzájom.
  • mapovanie – predstavuje zber, analýzu a vyhodnocovanie informácií o existujúcich aktivitách na jednotlivých úrovniach a navrhnúť ich rozvoj
  • posúvanie – realizácia konkrétnych rozvojových aktivít pre konkrétne spoločenstvá

Momentálne v našej arcidiecéze sme v prvých dvoch fázach tohto projektu. Pracujeme na sieťovaní farností a spoločenstiev a zároveň mapujeme farnosti a spoloenstvá, ktoré v nich fungujú. Nie je to ľahká úloha. Avšak vďaka spolupráci aktívnych laikov, zväčša bývalých BAŠkárov a kňazov sa nám postupne darí budovať dobré dielo. Ak máš ochotu spolupracovať na projekte Lifenet vo svojej farnosti, neváhaj a kontaktuj buď Komisiu pre mládež alebo svojho dekanátneho sieťovača a samozrejme aj svojho pána farára.

Ciele

  • rýchly posun informácií, najmä pri propagácií celoslovenských, diecéznych ale aj regionálnych podujatí (Godzone, Vikvetfest, Cliptime)
  • prehľadný prístup k informáciám
  • prehľad o personálnom stave v kresťanskej sfére
  • prehľad o kresťanských kolektívoch a ich úrovniach

Výhody pre kňazov

  • aktívny laik vo farnosti, ktorý pozná farské spoločenstvo
  • mládežnícke akcie spropaguje vo farnosti medzi mladými priamo aktívny mladý laik
  • isté záležitosti môže Komisia pre mládež vybaviť priamo s farským sieťovačom, čím odbremení kňaza