Manuál sieťovača

 • Manuál farského sieťovača
  • posúva a propaguje aktivity od dekanátneho sieťovača vo svojej farnosti podľa jeho pokynov (vytlačí plagát, poprosí kňaza o spomenutie vo farských oznamoch a pod.)
  • vždy pošle spätnú väzbu dekanátnemu sieťovačovi s informáciou o tom, ako spropagoval tú-ktorú vec vo svojej farnosti
  • vyplní podľa pokynov diecézneho a dekanátneho sieťovača mapovací formulár pre spoločenstvá za svoju farnosť za každé spoločenstvo alebo stretko osobitne a raz do roka ho aktualizuje (vyplní znova)
  • ak sa v jeho farnosti koná nejaké podujatie na dekanátnej alebo diecéznej úrovni, informuje o ňom dekanátneho sieťovača, ktorý môže túto informáciu rozposlať do ostatných farností
  • v prípade, že už nemôže ďalej vykonávať svoju funkciu, je zodpovedné si nájsť za seba náhradu
  • hlavne v mestských farnostiach je osožné, ak je farských sieťovačov viac
  • z dôvodu funkčnosti celého projektu je potrebné dodržať stanovené termíny


 • Manuál dekanátneho sieťovača
  • posúva informácie od diecézneho sieťovača k farským, má prehľad o farských sieťovačoch vo svojom dekanáte
  • v prípade, že niektorá farnosť nemá svojho sieťovača,  je potrebné nájsť vhodného zástupcu (v spolupráci s miestnym kňazom)
  • dostáva informácie od farských sieťovačov o plánovaných podujatiach na vyššej ako farskej úrovni; ak ide o dekanátne podujatie, informuje o tom ostatných farských sieťovačov. Ak má byť informácia posunutá v rámci diecézy, prepošle to diecéznemu sieťovačovi
  • adresátov mailu z dôvodu ochrany osobných údajov vždy uvedie v skrytej kópii